Nyhetsbrev til alle ansatte 16.10.2019

Sammen_bygger_vi_orkland_logo_orange_b500.pngKjære alle medarbeidere i framtidige Orkland kommune!

Nå er det ikke lenge igjen til vi blir Orkland kommune! Mange ting begynner å komme på plass og bli avklart, og samtidig er det mye som gjenstår. Medarbeiderne i de fire sammenslåingskommunene opplever nok denne tiden veldig forskjellig. På de tjenesteområdene der det er lite endringer er det ikke sikkert at dere opplever så mye i det hele tatt. Men kanskje registrerer dere at lederne er involvert i arbeidet med å forberede overgangen til ny kommune, og mange av de ansatte gjør seg også kjent med den nye geografien og nye lokasjoner.  Det ligger mye informasjon på nettsiden www.nyeorkland.no, og følg oss gjerne på facebook, men om dere savner informasjon så ta kontakt med nærmeste leder eller prosjektmedarbeidere  til nye Orkland. (Det er kontaktinfo på hjemmesiden)

Status innplassering av medarbeidere

Nå er de aller fleste av medarbeiderne innplassert og vet hvor de skal jobbe i Orkland kommune. Rett før sommeren fikk vi heldigvis en politisk avklaring mellom oss, Heim og Hitra som fører til at ansatte i Snillfjord kommune får gå til den kommunen de har ønsket seg. Vi er glade for at avklaringen ble gjort slik at vi har kunnet fortsette med å innplassere også Snillfjordingene inn i ny organisasjon.

Budsjett og samordning av økonomi

Budsjett og handlingsplanarbeid er det stor fokus på for tiden hos alle enhetsledere og kommunalsjefer. Det er veldig utfordrende å sy sammen fire kommunebudsjetter der de ting blir budsjettert på ulike steder fra kommune til kommune, og deretter sørge for at alt er tatt med. 2020 blir nok et læreår med tanke på økonomistyring.

Det er gjort store og nødvendige investeringer i alle deler i kommunen: Nytt helse- og omsorgssenter i Meldal og Agdenes, nye omsorgsboliger i Snillfjord, ny skole og barnehage i Agdenes og Folkehelsesenter i Orkdal. Dette vil komme innbyggerne til gode i form av enda bedre tjenester. Samtidig må vi sørge for at vi har fortsatt god styring på økonomien. Det er gjort vedtak knyttet til at ikke bli eiendomsskatt på annet enn vindkraft og vannkraft i Orkland. Vi er også spente for hva statsbudsjettet som ble lagt fram 7. oktober betyr for den nye kommunen.

Den største kostnadsposten i et hvert kommunebudsjett er bemanning. Intensjonsavtalens føringer gjelder selvsagt som før ved at ingen skal sies opp som følge av kommunesammenslåingen. God styring handler da om at vi er ekstra nøye med å vurdere om stillinger som blir ledige skal bemannes. Og dersom de skal bemannes må vi gjøre det vi kan for å finne kvalifiserte folk internt i Orkland. Det skal med andre ord mere til enn før for at en lyser ut stillinger eksternt.  Vi må finne gode løsninger sammen med den enkelte medarbeider, tillitsvalgte og leder.

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidet med arbeidsgiverpolitikken er på oppløpssiden. Arbeidsgiverpolitikken skal fortelle ledere, ansatte og omverdenen hvordan vi som arbeidsgiver skal opptre ovenfor ansatte. Samtidig vil politikken gi noen forventninger til hvordan ansatte skal ivareta sitt ansvar som medarbeider og arbeidskollega i Orkland kommune. Arbeidsgiverpolitikken skal vedtas av det nye kommunestyret i november.

Arbeidstidsbestemmelser

Vi er nå inne i en prosess der vi drøfter med de tillitsvalgte hvilke arbeidstidsbestemmelser som skal gjelde i Orkland. Dette opplever vi at folk forståelig nok er veldig opptatt av, bl.a. hvordan det blir med fleksitidsordninger, sommer-/vintertid og hvordan det blir med betalt/ubetalt spisepause. Dette er ting vi vet at dere er opptatt av. Det er ulike praksis i de fire kommunene i dag, og vi må ha en praksis som blir felles på tvers av de gamle kommunene.

Som arbeidsgiver har vi gitt følgende signaler:

 • Orkland kommune ønsker å videreføre en ordning med fleksibel arbeidstid der dette er mulig ut i fra de lokale forhold og tjenestens art. I utgangspunktet er det aktuelt å videreføre det nivået som omfatter de fleste arbeidstakere i dag
 • Arbeidsgiver vil forholde seg til arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriftens bestemmelser i spørsmålet om betalt/ubetalt spisepause. I utgangspunktet skal arbeidstaker ikke stå til arbeidsgivers disposisjon i pausen. Dette innebærer at spisepausen ikke er en del av arbeidstiden og dermed være ubetalt. Enhetsleder må ta en egen vurdering i samråd med lokale tillitvalgte om det er aktuelt å gjøre unntak fra regelen om ubetalt spisepause
 • Arbeidsgiver er åpen på at en i Orkland kan skille mellom sommer- og vintertid

I disse dager pågår det en kartlegging ved ny enhetsleder, lokale tillitsvalgte og verneombud om behovet for å avvike regelen om ubetalt spisepause. Vi opplever en god dialog med tillitsvalgte, og vi vil oppfordre dere til å bruke tillitsvalgte for å formidle eget syn.

Så er det slik at arbeidsgiver og de tillitsvalgte uenige om de juridiske tolkningene rundt ansatte som jobber på rådhusene sin arbeidstid. Arbeidsgiver mener at rådhusansatte i utgangspunktet ikke skal ha spisepausen inkludert i arbeidstiden når vi blir en ny kommune. De tillitsvalgte er uenige i dette. Vi velger derfor å be de sentrale partene om å få en rettslig avgjørelse på dette, siden dette vil gjelde alle kommunesammenslåinger i Norge. Inntil vi får en avklaring på dette vil de rådhusansatte ha samme arbeidstid som de har i dag.

Særavtaler og andre ordninger

Neste uke avholder vi de første drøftingsmøtene med tillitsvalgte for å få på plass nye særavtaler som vil regulere ansattes arbeidsforhold på flere områder. Også her er det ulike ordninger i de fire kommunene som skal slå seg sammen, og vi må ende et reglement som er likt uavhengig av hvilken kommune du har jobbet i tidligere. Dette omfatter bl.a.:

 • Klesgodtgjørelser
 • Godtgjørelse for bruk av eget musikkinstrument (gjelder kulturskolen)
 • Arbeidstid for undervisningspersonalet (er allerede i drøftinger her)
 • Godtgjøring av beredskap (teknisk, brann, IT, vaktmestere, kriseteam mv.)
 • Ubekvem arbeidstid innen Helse og mestring
 • Brann og redning
 • Godtgjøring for bruk av egen bil i tjenesten

For flere av disse områdene vil det være forhandlinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. For noen områder vil det være drøftinger der arbeidsgiver har den endelige beslutningen.  Sist ut blant disse områdene det skal behandles er innen brann og redning og godtgjøring av beredskap. Vi kommer tilbake til hva som vi blir enige om når det er klart.

Inngåelse av nye arbeidsavtaler

Alle ansatte i Orkland kommune vil få nye arbeidsavtaler innen nyttår. For de som går over i tilnærmet de samme stillingene som før vil avtalen bli lik den gamle. Alle ansatte vil ha med seg den lønna, ansienniteten og pensjonen de har i dag over i ny kommune. For de som har gått over i nye stillinger må det tas en vurdering om de har fått vesentlig mer ansvar i den nye stillingen slik at det må forhandles lønn før det inngås endelig arbeidsavtale.

Seniorordninger og permisjonsreglement

Det settes i disse dager ned arbeidsgrupper mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte for å utarbeide forslag til nye seniorordninger og permisjonsreglement for Orkland. Dette er et arbeid som må sluttføres før jul. Her vil det bli drøftinger av utkastene i tillitsvalgteforum før et endelig vedtak.

Ha en fin høst alle sammen!

Vennlig hilsen
Ingvill Kvernmo
prosjektleder

Nyhetsbrev i pdf-format

Nyhetsbrev til alle ansatte 30.04.2019

Agdenes fyr og hurtigruta, Sør-Trøndelag.Bli kjent i Orkland - tur til Agdenes fyr

- Området ved Agdenes fyr og Kong Øysteins havn har gjennom tidene vært blant de viktigste strategiske stedene langs hele norskekysten.

Ordfører Oddvar Indergård i Agdenes kommune er sikker i sin sak når han skal begrunne valg av sin kommunes turmål for alle ansatte i nye Orkland kommune. Mandag 6. mai inviterer han på vegne av Agdenes kommune nemlig alle ansatte til å bli nærmere kjent med dette fantastiske turmålet ytterst i Trondheimsfjorden.

Annerledes historietime
- Stedets historie og naturen her ute er noe mange flere burde få med seg, sier Indergård, som kan love de som kommer en annerledes historietime på den grønne grassletta like nord for fyrboligen. Med seg til å formidle historien har han med seg Stig Trygstad, en lokalhistoriker som vet det meste om området og hva som har foregått her opp gjennom årene.

- Stig har også lovet å bidra med litt gitar og sang, så dette blir en trivelig ettermiddag, lover ordføreren, som også kan love litt enkle aktiviteter for de som har lyst til å røre litt på seg.

Bli kjent i ny kommune
Arrangementet er en del av Orkland kommunes ønske om å bidra til mer kjennskap til flotte turmål i den nye kommunen. Høsten 2018 ble fire fjelltopper besøkt, noe som krevde en viss grad av fysisk form. I denne runden legger man imidlertid opp til lavterskelturmål som ikke krever mye. Agdenes er først ute, deretter følger Orkdal, Snillfjord og Meldal.

- Det er oppmøte ved fyrboligen klokka 18:00. Vi ber folk om å ta med seg noe å sitte på, kaffe og noe å bite i. Parkeringsplassen ligger 600 meter fra fyret, men det er også en liten parkeringsplass like ved boligen som kan benyttes av de som har behov for det, sier Indergård, som oppfordrer ansatte om å ta med familie og venner.

For alle
Det er greit å finne fram til turmålet. Følg fylkesvei 710 fra Orkanger mot Vallset. Du skal forbi både Lensvik og Selva, der du passerer en Jokerbutikk, frisør og kafe. Herfra er det cirka 0,5 kilometer før du skal svinge av til høyre mot Breivika camping. Der er det skiltet mot Agdenes fyr. Parker på anvist parkeringsplass.

- Vi vil sette opp orklandflagg ved fylkesveien i Breivika slik at det blir umulig å kjøre feil, forsikrer Oddvar Indergård, som ønsker alle hjertelig velkommen!

Bli kjent i Orkland - planlagte turer
Alle turene har oppmøtetidspunkt klokka 18:00

 • 6. mai
  Agdenes fyr (Agdenes)
 • 20. mai
  Songlia (Orkdal)
 • 3. juni
  Geitfjellet (Snillfjord)
 • 17. juni
  Nyplassen (Meldal)

Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon om de øvrige turene.

Les mer om Agdenes fyr

Nyhetsbrev i pdf-format

Nyhetsbrev til alle ansatte 12.04.2019

Sammen_bygger_vi_orkland_logo_orange_b500.pngKjære alle medarbeidere i framtidige Orkland kommune!

Vinteren er på hell og vi ser nå fram mot lysere dager og de første lysegrønne skuddene på trærne. I løpet av vinteren så har mange vært i sving med å jobbe videre mot nye Orkland kommune. Hele 1700 medarbeidere har vært på Godfotsamlinger og fått sagt sin mening om hvordan vi ønsker å ha det inn i den nye storkommunen. VI har også fått overraskende entydige tilbakemelding på at de aller fleste trives på jobb, selv om vi er i gang med en stor omstilling. Kanskje den største omstillingen som flere av dere vil være med på i løpet av arbeidslivet! Dette er utrolig bra, og det ligger et ansvar her for oss alle – men spesielt ledere - å sørge for at folk har det like bra også inn i ny kommune.

Status innplassering av medarbeidere

De fleste medarbeidere er nå innplassert og vet hvor i organisasjonen de skal jobbe fra 1. januar 2020. På Stab, Oppvekst og Helse og mestring gjenstår det noen få innplasseringssaker, og medarbeidernivået på tekniske tjenester er ikke i havn ennå. Vi tar sikte på å få på plass disse så snart som mulig.

Formelle avklaringer med delingen av Snillfjord kommune gjør som tidligere informert om at vi må avvente videre innplasseringsprosess her. Det er nedsatt et forhandlingsutvalg bestående av ordførerne for de kommunene som utgjør framtidige Heim, Orkland og Hitra kommune for å få på plass de nødvendige avklaringer før vi kan gå videre i prosessen.

nyhetsbrev_ansatte_figur01_190412.jpgLeder for kommunikasjon og digitalisering er nå ansatt. Eivind Sperre Austnes (42) vil slutte seg til rådmannens ledergruppe rett over sommeren, og vil ved siden av å ha ledelsen av kommunikasjonsarbeidet også ha overordnet ansvar for IT, arkiv og servicekontorene. Eivind bor på Melhus og kommer fra Statens vegvesen der han bl.a. har vært kommunikasjonsleder og vært aktiv i kommunikasjonen rundt Miljøpakken i Trondheim. Han har en mastergrad i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon og dessuten 2-årig utdanning innen kommunal planlegging og administrasjon.

Informasjonsmøter

nyhetsbrev_ansatte_figur02_190412.jpgVi har gjennom vinteren videreført informasjonsmøtene i de fire kommunene. De siste gangene har vi hatt møtene på skoler og barnehager, og med det så har også skolelever hatt muligheten til å været med på møtene og kunne stilt spørsmål om ting de har lurt på. Vi er imponert over den yngre generasjon som tør å ta ordet på «voksenmøter» :-) Vi vil fortsette å ha møteserier utover året og framover vil vi dukke opp på møteplasser innen helsetjenestene. Bildet er fra siste infomøte på Krokstadøra oppvekstsenter.

VI oppfordrer for øvrig alle om å være jevnlig innom hjemmesiden nyeorkland.no og dessuten følge Orkland kommune på facebook for å få mere informasjon om det som skjer.

Budsjett og samordning av økonomi

I disse dager starter også arbeidet med framtidig økonomi- og handlingsplan for Orkland kommune opp. Dette er et omfattende arbeid som skal ende opp i et budsjett for Orkland og hva som skal prioriteres av drift og utvikling innen de kommunale tjenestene. Å sikre likeverdig tjenestenivå og harmonisere kommunale avgifter vil være viktige spørsmål å ta stilling til i dette arbeidet.

Kontorplass i det framtidige rådhuset på Orkanger

nyhetsbrev_ansatte_figur03_190412.jpgI intensjonsavtalen er det fastlagt at det framtidige rådhuset vil være det som i dag er Orkdal rådhus. Her vil bl.a. politisk og administrativ ledelse og tilhørende støttefunksjoner (økonomi, lønn, personal, arkiv, informasjon, IT), integrering, tildelingskontor, kultur, deler av tekniske tjenester, plan/byggesak/geodata og NAV være lokalisert. De aktuelle tjenestene har gitt innspill på behov for samlokalisering og andre fasiliteter. Planleggingen av hvordan kontorarealene skal disponeres er i gang og vi vil kommet tilbake til saken når en plan for dette foreligger. Foreløpig vil innflytningsløpet se slik ut:

 • Skatteetaten flytter ut pr 30. april 2019
 • PPT flytter ut av rådhuset våren 2020, og inn i folkehelsesentret.
 • Barnevern flytter ut av rådhuset våren 2020, og inn i folkehelsesentret
 • Psykisk helse på orkanger flytter ut av rådhuset våren 2020 og inn i folkehelsesentret
 • Rådmannens ledergruppe og enhet for integrering flytter inn ca juli 2019
 • Det utarbeides en plan for arealbruk, og tidsplan for videre innflytting. Øvrige flytter inn medio 2020.

Overføring av ferie og fleksitid

Ansatte vil ha anledning til å ta med seg inntil 15 plusstimer over til Orkland pr 01.01.20.

Det vil ikke være adgang til å overføre ferie. Dette med utgangspunkt i ferieloven som pålegger arbeidsgiver å sørge for avvikling av ferie og arbeidstaker å ta ut ferie. Enkelttilfeller der det viser seg praktisk umulig å ta ut ferie vil bli vurdert på selvstendig basis.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva skjer med arbeidstidsordningene når vi blir overført til ny kommune?
  Det må fastsettes nye arbeidstidsordninger for den nye kommunen. Dette gjøres gjennom drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Dette må være på plass i løpet av høsten. For undervisningspersonalet innen oppvekst vil dette skje før oppstart av nytt skoleår til høsten.
 • Hva med andre avtaler og ordninger?
  Drøfting av ansatteordninger og forhandling av nye særavtaler/tariffavtaler starter opp i mai og vil sannsynligvis bli landet tidlig høst. Det foregår i disse tider også et arbeid med å utarbeide lønnspolitikk for Orkland som skal ferdigstilles før sommeren.
 • Når blir det utarbeidet seniorpolitikk?
  Seniorpolitikk vil utarbeides i forbindelse med arbeidsgiverpolitikken, og dette vil etter alt å dømme skje etter sommeren i 2019.
 • Kan noen andre ansatte komme å ta stillingen «min»?
  Hvis stillingen din er videreført tilnærmet uendret i ny kommune når en tar i betraktning arbeidsoppgaver, ansvar, omfang og krav til kompetanse har du det vi kaller «rettskrav» på stillingen, og ingen vil kunne komme å gjøre krav på stillingen din. Dette vil være en vurdering som i utgangspunktet tas av arbeidsgiver i samråd med tillitsvalgte i forbindelse med innplasseringen på det enkelte tjenesteområde. Samtidig vil du ha en selvstendig rett til å gjøre krav på stillingen hvis du kan argumentere for at den er videreført. I så fall vil det bli tatt en ny vurdering om du har rettskrav til stillingen.

Hilsen
Ingvill Kvernmo
prosjektleder

Nyhetsbrev i pdf-format

Nyhetsbrev til alle ansatte 15.10.2018

Sammen_bygger_vi_orkland_logo_orange_b500.png

Kjære alle ansatte i Snillfjord, Agdenes, Orkdal og Meldal kommuner!

Høsten er godt i gang og det samme gjelder prosessen med sammenslåingen av de fire kommunene våre. De nye enhetslederne er i gang med å tenke på organisering av sine enheter og planlegging av innplasseringsprosessen fase 3. Det skjer også ganske mye når det gjelder informasjons- og kulturbyggingsarbeid. Det arbeides for tiden også med felles budsjettprosesser mellom kommunene, og de første grep for oppbygging av de kommunale tjenestene er i gang – foreløpig på overordnet nivå.

Innplassering av medarbeidere
Mange er naturlig nok opptatt av hva som skjer med dem når vi nå skal innplassere alle medarbeiderne i fase 3. Vi har uttalt at det er et «hårete» mål at alle skal være innplassert når fyrverkeriet fyres opp førstkommende nyttårsaften. Skal vi være realistiske så håper vi at de aller fleste er innplassert på det tidspunktet, men vi kan ikke utelukke at noen må vente til over nyttår. I skrivende stund arbeider de nye enhetslederne med organiseringen av sine enheter. Her ser vi at noen enheter vil oppleve større endringer i organiseringen, mens andre vil knapt merke noen endringer. Uansett vil alle ansatte være sikret en jobb å gå til i ny kommune. Innplasseringen av ansatte for den tredje og siste fasen vil gjøres på samme måte som da vi innplasserte rådmannens ledergruppe og enhetslederne. Dette skjer i følgende rekkefølge:

 1. Enhetslederen i Orkland fastsetter organiseringen av enheten
 2. Det settes opp bemanningsplaner for enheten med bakgrunn i den valgte organiseringen (Hvilke type stillinger en trenger og antall årsverk av hver stillingstype)
 3. Det kartlegges hvilke medarbeidere i hver kommune som er aktuelle å innplassere på enheten.
 4. En finner ut hvem av medarbeiderne som allerede i dag innehar stillinger som er tilnærmet like de stillingene som er beskrevet i bemanningsplanen mtp oppgaver, ansvar og omfang. Dette kalles å ha «rettskrav på stilling». Innehaveren av disse stillingene vil få skriftlig beskjed om at de blir overført til samme stilling i Orkland.
 5. Det gjennomføres samtaler med de som er med fra fase 2 om aktuelle stillinger som kan tilbys når de med rettskrav er innplassert i sine stillinger.
 6. Det gjennomføres kartleggingssamtaler med resterende medarbeidere for å finne ut hva de ønsker seg av ansvar og oppgaver i ny kommune.
 7. Det gis tilbud om stilling for de som har gjennomført kartleggingssamtalene. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å gjennomføre intervju dersom det er flere aktuelle for en stilling.

Tillitsvalgte vil involveres underveis etter gjeldende avtaler. Spesielt gjelder dette punkt 1, 2, 3 og 4, men også pkt 5 og 6 hvis den enkelte medarbeideren ønsker det.

Framdriften i denne prosessen vil nok variere en del avhengig av tjenesteområde. Det vil bli utarbeidet et eget informasjonsopplegg for de ulike tjenesteområdene som kommer i tillegg til fellesinfoen.

Resterende innplasseringer i fase 2 (enhetsledere, rådgivere/fagledere i stabsfunksjoner)

Dette er det noe som flere har etterlyst. Da vi listet opp de enhetsledere som var innplassert før sommeren, gjensto det fremdeles enkelte stillinger som ikke var avklart. I tillegg skulle også ledere som var igjen fra fase 1 (kommunalsjefer o.l.) og enkelte stabsfunksjoner bli innplassert. Her er derfor navnene på disse og hvilken stilling de har fått i Orkland:

 • Kommunikasjon og digitalisering, Arkivleder: Anne Sognli
 • Annen fagstab, Beredskapsleder: Arnt Tronvoll
 • Kommunikasjon og digitalisering, IT-leder: Ronny Mehlum
 • Økonomi, Regnskapsleder: Stein Erik Stubmo
 • Økonomi, Fagleder styring og rapportering: Roy Fritzon
 • Økonomi, Kemner: Eva Sollie
 • Annen fagstab, Jurist/rådgiver: Marit Risvaag
 • Personal og organisasjonsutvikling, Fagleder kompetanse: Guri Hovdenak
 • Personal og organisasjonsutvikling, Fagleder digitalisering: Bjørn Atle Ebbesen
 • Personal og organisasjonsutvikling, Fagleder IA/HMS: Mildrid Mæhle
 • Tekniske tjenester, Rådgiver: Bertil Meland
 • Fagstab Helse og mestring, Rådgiver: Ann- Lisbeth Tøndel
 • Fagstab Helse og mestring, Rådgiver: Line Raustein
 • Annen fagstab, Rådgiver: Steinar Gaustad
 • Fagstab Oppvekst, Rådgiver: Kari Mostad
 • Fagstab Oppvekst, Rådgiver: Åge Røe
 • Fagstab Oppvekst, Rådgiver: Gro M. Brønstad
 • Fagstab Oppvekst, Rådgiver: Ellen Wahlmann
 • Økonomi, Controller: Roar Arne Reinhaug

Rådhuskaffe

nyhetsbrev_ansatte_figur01_181015.jpgAnnenhver måned besøker jeg som prosjektleder og resten av rådmannens ledergruppe rådhuset i hver kommune for å informere og svare på spørsmål om sammenslåingen. Vi har til nå vært på ett besøk i Orkdal, Meldal og Agdenes. Snillfjord står deretter for tur den 17.10. Gå inn på nyeorkland.no for å se på hvilke datoer vi kommer på besøk igjen i din kommune. Bildet til venstre er fra rådhuskaffen i Meldal. (Foto: Olav Dombu)

Toppturer

nyhetsbrev_ansatte_figur02_181015.jpgNå i høst har det vært arrangert toppturer til de høyeste fjelltoppene i hver kommune. Dette har vært usedvanlige trivelige turer med innbyggerne til tross for varierende vær. Sist søndag var vi på Krokstadfjellet i Snillfjord. Nye forslag til tiltak for at oss innbyggere i den fire kommunene skal bli bedre kjent mottas med takk! Bildet til høyre er fra toppturen på Omnsfjellvarden. (Foto: Åge Røe)

Godfotsamlinger

nyhetsbrev_ansatte_figur03_181015.jpgDet vil arrangeres Godfotsamlinger for alle de kommunale tjenestene utover høsten og vinteren. Først ute har vært barnehagene. Dette er en fin måte for ansatte til å bli kjent med framtidige arbeidskolleger fra andre kommuner. Samlingene har fokus på hva vi er gode på i hver kommune og hva vi vil ta med oss inn og dele med våre framtidige kolleger. Vi snakker også om verdier og hva som skal kjennetegne oss i Orkland kommune. Men vi snakker også om hva vi er usikre på og redde for å miste. Det er viktig i en slik prosess vi er inne i å snakke både om det som er positivt og det som gir oss dårlige følelser. Det skal være rom og takhøyde for å snakke om begge deler for oss ansatte som står midt i en endringsprosess som for noen oppleves som spennende og morsom, men for andre som vanskelig. Vi mennesker er forskjellige og reagerer på ulike vis. Det skal vi ha respekt for! Bildet fra barnehagenes samling. (Foto: Steinar Larsen)

Budsjett og samordning av økonomi

Vi er fire kommuner som har ulike budsjetter som er et resultat av ulike politiske prioriteringer over tid. Det er et krav at hver og en av de fire kommunene har et budsjett i balanse når vi blir sammenslått til Orkland kommune. Dette innebærer også at vi allerede i budsjettet for 2019 må se på hvordan vi fire kommuner kan nærme oss hverandre. 4.-5. oktober møttes politikere og administrasjon for de fire kommuner på Oppdal for å diskutere nettopp disse tingene. Det er mange valg som skal tas av politikerne inn mot 1. januar 2020. Vår oppgave som administrasjon er å sørge for at valgene kan tas med best mulig kunnskapsgrunnlag.

Ofte stilte spørsmål

Dette blir et fast punkt i nyhetsbrevene fra meg, der jeg forsøker å svare på en del spørsmål som går igjen når jeg snakker med ansatte i de fire kommunene. Her er noen spørsmål og svar som forhåpentligvis kan virke klargjørende:

Hvilke rettigheter har jeg og hva får jeg med meg av ordninger når jeg blir overført til ny kommune?
Det er lagt ut en orientering om hvilke rettigheter og plikter som ansatte har i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse under For ansatte | Les mer om: på www.nyeorkland.no Her finner du svar på det meste om dette temaet.

Hva skjer med arbeidstidsordningene når vi blir overført til ny kommune?
Det må fastsettes nye arbeidstidsordninger for den nye kommunen. Dette gjøres gjennom drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Før den tid skal alle ansatte innplasseres, bruken av stillingstitler skal harmoniseres, og arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk skal utformes. Sannsynlig oppstart på å drøfte arbeidstidsordninger og forhandle fram nye særavtaler der det er behov for det er fra midten av 2019.

Når blir det utarbeidet seniorpolitikk?
Seniorpolitikk vil utarbeides i forlengelsen av arbeidsgiverpolitikken, og dette vil etter alt å dømme skje etter sommeren i 2019.

Kan noen andre ansatte komme og ta stillingen «min»?
Hvis stillingen din er videreført tilnærmet uendret i ny kommune når en tar i betraktning arbeidsoppgaver, ansvar, omfang og krav til kompetanse har du det vi kaller «rettskrav» på stillingen, og ingen vil da kunne komme å gjøre krav på stillingen din. Dette vil være en vurdering som i utgangspunktet tas av arbeidsgiver i samråd med tillitsvalgte i forbindelse med innplasseringen på det enkelte tjenesteområde. Du vil få en skriftlig bekreftelse på det hvis din stilling blir vurdert slik. Du har likevel en selvstendig rett til å gjøre krav på en stilling hvis du skulle være uenig i vurderingene som er gjort. I så fall vil det bli tatt en ny vurdering basert på den argumentasjonen du legger fram. Uansett så vil vi bestrebe oss på å tilby deg en stilling som ligger tettest mulig opp mot den kompetansen og de ønsker du har formidlet via kartleggingssamtalen (se tidligere omtale i dette informasjonsbrevet)

Da ønsker jeg dere alle en riktig god høst!

Vennlig hilsen
Ingvill Kvernmo, prosjektleder

Nyhetsbrev i pdf-format

Nyhetsbrev til alle ansatte 14.8.2018

Sammen_bygger_vi_orkland_logo_orange_b500.pngVelkommen på tur!

Fra 1.januar 2020 er vi innbyggere i en ny kommune – Orkland. Det innebærer noen endringer, men også at mye blir som det har vært. Det gjelder ikke minst den flotte naturen vi har rundt oss, som gir oss unike muligheter for opplevelser, rekreasjon og utfoldelse. Naturen vil fortsatt ligge der, slik den har gjort i tusener av år.

For å markere nettopp det, vise at vi setter pris på den og for å gjøre oss mer kjent innenfor ny kommunegrense, inviterer vi alle ansatte og innbyggere til å være med på fire toppturer høsten 2018. Det er valgt ut flotte turmål som er godt kjent i de fire kommunene som slår seg sammen.

Vi har skaffet oss lokale turguider, eller veivisere som vi har valgt å kalle dem, til å lede an på turene. De vil fortelle litt om turmålet og krydre med historier fra området.

Første tur arrangeres søndag 19.august i Agdenes kommune. Vi skal besøke Hestgrovheia, som med sine 656 meter over havet er kommunens høyeste punkt.

Lengde:  ca. 7,3 km tur/retur
Varighet:  2 timer, 30 minutter
Gradering:  Middels, passer for barn (ref ut.no)

Slik finner du veien:
Ta av fra Fylkesvei 710 i Lensvika ved skilting mot Landrø og følg bomveien innover Solemsdalen. Avkjørselen vil også bli merket med Orkland-flagg. Du kan betale med kontanter eller med Vipps ved bommen. Veien kan periodevis være i litt dårlig forfatning så kjør forsiktig. Parkering langs veien. Det anbefales ikke å kjøre helt opp til steinbruddet med vanlig bil.

Vi møtes i steinbruddet kl. 11.00 for felles avmarsj.

De neste turene vil bli arrangert som følger:
Resfjellet i Meldal kommune, søndag 9.september
Omnfjellvarden i Orkdal kommune, søndag 30.september
Krokstadfjellet i Snillfjord kommune, søndag 14. oktober

Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om disse turene per e-post.

Ta med familien ut på tur, bli kjent med nye turmål og knytt nye kontakter!

Med hilsen
Ingvill Kvernmo
Prosjektleder/Rådmann

Nyhetsbrev i pdf-format

Nyhetsbrev til alle ansatte 27.6.2018

Sammen_bygger_vi_orkland_logo_orange_b500.pngKjære alle medarbeidere i framtidige Orkland kommune!

Sommeren står for døren og mange av oss ser fram til en velfortjent ferie med en pause fra en hektisk arbeidshverdag!

Mye har skjedd i Orklandsprosjektet siden forrige nyhetsbrev i mai. Vi er i ferd med å avslutte fase 2 i innplasseringsprosessen, der enhetsledere og enkelte stabsfunksjoner skal komme på plass. Det har vært en omfattende prosess der det har vært vektlagt likebehandling der prosessen har vært gjennomført likt for alle de som har vært definert som berørt i denne fasen. Det har vært gjennomført kartleggingssamtaler med alle berørte for å finne ut hvilke ønsker de har inn i nye Orkland kommune, og det er kjørt intervjuer med utvelgelse av kandidater for enhetslederstillinger som ingen ansatte har hatt krav på i fra før.

Vi kan derfor stolt presentere følgende enhetsledere for Orkland kommune:

 • Integrering Hege Øksnes
 • Barne- og familietjenesten Tom Døsvik
 • Meldal barnehage Elin Steigedal
 • Lensvik og Lysheim skoler Erlend Ysland
 • Løkken barnehage Terje Pedersen
 • Storås barnehage Marit Grete Loe
 • Orkanger barnehage Elisabeth Bakken
 • Grøtte barnehage Marit Bjørkli
 • Årlivoll barnehage Rannveig Karlsen
 • Evjen barnehage Kristin Broholm
 • Gjølme Barnehage Merethe Huseby
 • Meldal skole Anita Storm
 • Evjen skole Solveig Melby
 • Grøtte skole Odrunn Skjølberg
 • Årlivoll skole Rune Landrø
 • Orkanger barneskole Frode Gjengaard
 • Orkanger ungdomskole Stig Rune Oddli
 • Gjølme skole Brit Hoff
 • Helsetun Orkdal Sissel Høydahl
 • Helsetun Meldal Unni Resell
 • Hjemmetjenesten Anders Jystad
 • Psykisk helse og rusarbeid Siv Åse Syrstad
 • Bo og miljøarbeid Ole E. Sandvik
 • Plan, byggesak og geodata Siri Eithun
 • Tekniske tjenester Nils Arne Sletvold
 • Brann og redning Leif-Harald Bremnes
 • Kultur og idrett Kai Roger Magnetun
 • Landbruk Odd Lykkja

Følgende enhetslederstillinger gjenstår :

 • Lensvik og Mølnbukt barnehager
 • Krokstadøra oppvekstsenter
 • Friskliv og rehabilitering
 • NAV (samkjørt rekrutteringsprosess med NAV fylke)

Hva skjer videre i innplasseringsprosessen?
Fase 3 i innplasseringen vil omfatte resten av organisasjonen. Denne prosessen starter til høsten, og vil være basert på de samme prinsippene som de to foregående fasene, der likebehandling og forutsigbarhet underveis er viktige momenter å ivareta. De nye enhetslederne vil rett over sommeren begynne arbeidet med organiseringen av sine enheter med involvering av tillitsvalgte.

Vi er spesielt opptatt av at det skjer en tidlig avklaring av områder der «ting blir som før» og områder som det er knyttet størst usikkerhet til, som f.eks. «rådhusfunksjonene».

Kommunikasjons- og profileringsarbeidet har fått vind i seilene
Prosjektsekretariatet er blitt styrket den senere tiden med informasjonsressurser via Steinar Larsen fra Orkdal kommune og Olav Dombu fra Meldal kommune. Dette har til nå resultert i en kommunikasjonsplan, ny og forbedret hjemmeside for Orklandsprosjektet. Vi anbefaler derfor alle å gå inn på vår hjemmeside nyeorkland.no for å holde seg oppdatert på det som skjer. Her finner du også under et eget område for ansatte alle nyhetsbrev som er sendt ut til nå.

nyhetsbrev_ansatte_figur01_180627.jpgPå profileringsfronten er det nå laget en egen logo for prosjektet, og denne går igjen på egne effekter som skal brukes til stands rundt omkring i de fire kommunene våre. En av stand-effektene er en «nedpå»-benk der folk kan sette seg ned med politikere eller folk fra administrasjonen og snakke om den nye kommunen vår når vi er ute på stand. Vi testet benken under byfesten på Orkanger 23. juni, og foreløpig har vi planlagt stand på følgende arrangementer:

 • Kibnebfestivalen 7. juli
 • Parkliv 28.juli
 • Bergmannnsdagen 10. - 11. august
 • Sommer i Snillfjord: 10. august

Det planlegges også en egen «topp 4»-tur til de høyeste/viktigste fjelltoppene i det framtidige Orklandsområdet. Den som deltar på alle fire toppturene vil få en egen t-skjorte med Orklandlogo.

 • 19. august: Hestgrovheia i Agdenes
 • 9. september: Resfjellet i Meldal
 • 30. september: Omnsfjellvarden i Orkdal
 • 14. oktober: Krokstadfjellet i Snillfjord

Mer informasjon om toppturene knyttet til oppmøtested m.m. kommer når det nærmer seg, men vi håper mange setter av søndagene til tur med andre ansatte og innbyggere i Orkland.

Vi har også under planlegging andre aktiviteter for de som ikke kan delta på denne typen fysiske utskeielser.

Samordnet budsjettprosess
Til høsten så starter også arbeidet med å samordne budsjettprosessene for de fire kommunene. I år blir det en øvelse på dette, før det skal skje på «ordentlig» neste høst. 21. juni var det møte for kommunestyrene i de fire kommunene våre i Meldal samfunnshus. Her fikk politikerne en gjennomgang av forutsetningene og eksisterende forskjeller mellom de fire kommunene som må ligge til grunn for budsjettarbeidet framover. Møtet fikk en forfriskende avslutning med Tora Voll Dombu som fortalte om hennes syn på hvordan Orkland skal kunne tiltrekke seg ungdom.

Da får dere ha en riktig god sommer alle sammen!

Hilsen
Ingvill Kvernmo
prosjektleder

Nyhetsbrev i pdf-format

Nyhetsbrev til alle ansatte 22.5.2018

Kjære alle medarbeidere i Snillfjord, Agdenes, Meldal og Orkdal kommune!

Våren har for alvor begynt å gjøre seg gjeldende, og naturen er i forandring rundt oss. Det er godt å kjenne at det går mot lysere og varmere tider.

I Orklandsprosjektet skjer det også ting. I april ble rådmannens ledergruppe fastlagt og presentert i aktuelle media. I etterkant er det besluttet at rådmennene i Agdenes og Snillfjord også skal være en del av en «utvidet» ledergruppe inntil nye Orkland kommune ser dagens lys 1. januar 2020. Den utvidede ledergruppen består av følgende personer:

 • Ingvill Kvernmo prosjektleder/rådmann
 • Petter Lindseth kommunalsjef Samfunn
 • Kristin Wangen kommunalsjef Helse og mestring
 • Eva Sæther kommunalsjef Oppvekst
 • Svein Henry Berdal økonomisjef
 • Stein Arne Jakobsen personalsjef
 • Birger Helland rådmann Snillfjord kommune
 • Geir Ove Storstein rådmann Agdenes kommune

Status for sammenslåingsprosessen
50 arbeidsgrupper har vært i sving for å kartlegge dagens situasjon i de fire kommunene, men også kommet med forslag til ny organisering av Orkland kommune. Kartleggingsarbeidet er langt på vei fullført og organiseringen på sektor- og enhetsnivå er også fastsatt. Med ledergruppen på plass, vil også dagens struktur på arbeidsgruppene løses opp. Det videre arbeidet med å få på plass en ny kommune skjer under ledelsen av de respektive kommunalsjefer og stabsledere.

Organisering av de kommunale tjenestene
Siden sist vi sendte ut nyhetsbrev har vi fortsatt jobbet med organiseringen av de kommunale tjenestene under hver enkelt sektor. I praksis har dette omfattet hvilke enheter som hver sektor skal deles inn i og hvor de enkelte tjenestene skal ligge. Denne organiseringen er med noen få unntak nå fastlagt, og utkastet til organisasjonskartet der enhetsstrukturen kommer fram ser nå ut som følger:

nyhetsbrev_ansatte_figur01_180522.png
For enkelte av boksene på kartet er det flere enheter. Dette gjelder skoler og barnehager. Strukturen for Oppvekst ligger derfor vedlagt brevet for den som skulle være interessert i den.

Utkastet til enhetsstruktur er basert på følgende prinsipper:

 • Enhetene må ha robusthet både knyttet til faglige ressurser og økonomisk drift
 • Enhetene må ikke være større enn at det er mulig å ha styring og kontroll
 • Enhetene skal ha både faglig og stedlig ledelse
 • Inndeling av enheter må ikke være til hinder for tverrfaglighet og flerfaglig tjenesteyting

Det understrekes at dette bare er en organisatorisk inndeling av enheter. Tilbudsstrukturen vil opprettholdes som i dag, i tråd med intensjonserklæringen. Innen helse og mestringsfeltet vil Snillfjord helse og omsorgssentret og det nye helsesentret i Agdenes, være organisert under hjemmetjenesten.

De skolene og barnehagene som vil få en felles enhetsleder vil være følgende:

 • Å og Grefstad barnehager
 • Lensvik og Mølnbukt barnehage
 • Lensvik og Lysheim skoler
 • Barnehagen og skolen på Krokstadøra blir en enhet: Oppvekstsenter Krokstadøra

Enhetene som blir slått sammen vil likevel ha en stedlig ledelse, selv om det blir en overordnet enhetsleder.

Innplassering av enhetsledere
Som en følge av at organisasjonskartet nå er fastsatt også på enhetsnivå, har en også startet prosessen med å velge ut de som skal lede de enkelte enheter. For flere av enhetslederstillingene vil det være slik at de er gjenkjennbare også inn i nye Orkland kommune. Disse enhetslederne vil få beskjed om at de fortsetter i samme stilling også når den nye kommunen ser dagens lys. Det er viktig å understreke at disse enhetslederne ikke vil risikere å «miste» stillingen sin til noen andre.

I tillegg vil det også være flere personer som ikke ble innplassert i forrige runde da kommunalsjef- og stabslederstillingene skulle besettes, men som skal være med i innplasseringen i denne runden. Disse personene vil få tilbud om relevante stillinger som ingen kan gjøre krav på i dag.

De øvrige enhetslederstillingene, som fremdeles er ubesatte, vil i utgangspunktet bemannes på grunnlag av kartleggingssamtaler og påfølgende intervjuer eller ved intern utlysning. Dersom det er vanskelig å avgrense hvem som er aktuelle kandidater, velger vi intern utlysning der alle ansatte har muligheten til å søke. Hvis det er helt klart at det ikke finnes aktuelle personer til stillinger i noen av de fire kommunene, vil de lyses ut eksternt.

En oversikt over stillingene det skal innplasseres i ligger vedlagt denne e-posten.

Vi har intensjoner om at innplasseringene i denne fasen vil være ferdig før sommeren. I slutten av juni vil det komme et nytt nyhetsbrev med informasjon om hvem som blir innplassert som enhetsledere i Orkland. Da vil vi også si noe om hvordan vi legger opp prosessen for resten av innplasseringsarbeidet.

Vennlig hilsen
Ingvill Kvernmo
Prosjektleder

Nyhetsbrev i pdf-format

Nyhetsbrev til alle ansatte 9.4.2018

Disse skal lede Orkland

Etter en god prosess er den strategiske ledergruppen til rådmannen i Orkland på plass. Det har vært en prosess der grunnpilarene har vært likhet og raushet, og at vi skal bygge en ny kommune sammen.  Tillitsvalgte har vært med på alle intervju, og det har også vært brukt et rekrutteringsbyrå for eksterne vurderinger og kvalitetssikring av prosessen. Resultatet er ei spennende ledergruppe, satt sammen av dyktige ledere med komplementær kompetanse!

Ingvill Kvernmo ble ansatt som prosjektleder for kommunesammenslåingsprosessen, og rådmann for Orkland allerede i mai i fjor. Hun tiltrådte stillingen i 100 prosent 15. september i 2017.

Det er en stor glede nå å presentere resten av den nye ledergruppen:

nyhetsbrev_ansatte_figur02_180409.jpg

Kommunalsjef for samfunn: Petter Lindseth
Petter er rådmann i Meldal kommune. Han er samfunnsplanlegger av utdanning, med en master i samfunnsplanlegging og ledelse.  Petter vil ha hovedansvar for tekniske tjenester, plan og forvaltning, brann og redning, og kultur og idrett.

Kommunalsjef for Helse og mestring: Kristin Wangen
Kristin er kommunalsjef for helse og omsorg i Orkdal kommune. Hun er sykepleier av utdanning med en master i helsevitenskap. Kristin vil ha hovedansvar for helse, pleie omsorg, mestring og NAV.

Kommunalsjef for Oppvekst: Eva Sæther
Eva Sæther er kommunalsjef for Oppvekst og assisterende rådmann i Agdenes Kommune. Hun er lærer av utdanning, mellomfag sos.ped og spes.ped, og med en master i skoleledelse. Eva vil ha hovedansvar for skoler, barnehager, voksenopplæring, flyktningetjenesten, og barne-familietjeneste. (Barnevern, helsestasjoner, ppt)

Økonomisjef: Svein Henry Berdal
Svein Henry er rådmann i Orkdal kommune, og mangeårig assisterende rådmann og økonomisjef i Orkdal.  Han er økonom av utdanning, og har solid realerfaring innen faget. Svein Henry vil ha ansvar for økonomifunksjonen i Orkland.

Personalsjef: Stein Arne Jakobsen
Stein Arne Jakobsen er personalsjef i Meldal kommune. Han har en bachelor i strategisk personalledelse og en master i kunnskapsledelse og innovasjon.  Han vil ha ansvar for personalområdet i Orkland og organisasjonsutvikling.

Leder for digitalisering og kommunikasjon
Vi vil også opprette en ny stilling som leder for kommunikasjon og digitalisering. Ingen av de fire kommunene har denne stillingen i dag. Orkland kommune er ambisiøs på digitaliseringsfeltet, og skal bli en kommune som tar i bruk ny teknologi for å skape bedre tjenester. Leder for kommunikasjon og digitalisering vil ha ansvar for IT, kommunikasjon, digitalisering, arkiv og servicetorg. Stillingen lyses ut eksternt.

Nyhetsbrev i pdf-format

Nyhetsbrev til alle ansatte 21.3.2018

Kjære alle medarbeidere i Snillfjord, Agdenes, Meldal og Orkdal kommune!

13. mars nådde vi en milepæl i prosjektet Nye Orkland kommune. Etter mange innspill fra faggruppene som vi har i sving i prosjektet, og deretter behandling i tillitsvalgteforum og de politisk oppnevnte fora, har vi endelig «landet» overordnet organisasjonskart for den nye kommuneorganisasjonen. 

Intensjonsavtalen som ble inngått av de fire kommunene har vært førende for de valg som er gjort. I avtalen er det framhevet at vi skal sammen utvikle en aktiv, attraktiv og miljøvennlig kommune som et sterkt tyngdepunkt i sørvest-Trøndelag.  Dette innebærer at en ny kommuneorganisasjon skal bidra til vekst og utvikling i alle deler av kommunen og sørge for et enda bedre tjenestetilbud enn enkeltkommunene kan tilby. For at vi skal kunne få til dette så er vi avhengig av at vi har en rasjonell og veldrevet organisasjon som sikrer best mulig ressursutnytting og robuste fagmiljø med en felles og samordna ledelse. Dette innebærer også at vi må fremme tverrfaglighet og ha brukeren i sentrum i alle de kommunale tjenester.

Det vil være tre ledernivåer i organisasjonen, der enhetslederne vil rapportere opp til en kommunalsjef for hver sektor, som igjen vil rapportere direkte til rådmann. I tillegg vil det være tre stabsenheter med hver sin leder pluss annen fagstab som skal bidra til å gjøre sektorene og meg som rådmann gode på hver av sine fagfelter:

nyhetsbrev_ansatte_figur01_180321.png
 
Som dere ser så er enhetsstrukturen under hver sektor ennå gjenstand for diskusjon. Her trenger vi fremdeles tid til diskusjon og mye tankevirksomhet før vi bestemmer oss for en endelig organisering.  Målet er at enhetsstrukturen vil være fastsatt i løpet av april.

Med nytt organisasjonskart følger også behovet for å få på plass ledere som kan begynne å organisere arbeidet og etter hvert også innplassere medarbeidere i ny organisasjon. Som nevnt i forrige nyhetsbrev så vil kommunalsjefer og ledere for stabsfunksjoner bli avklart i løpet av april, og enhetslederne tidlig høst.

Det har ligget i kortene en god stund at noen områder og funksjoner vil bli mer berørte av omorganiseringen enn andre. Et eksempel på dette er de typiske «rådhusfunksjonene» som har hånd om det administrative arbeidet i kommunene i dag.  For kommunale tjenester som fremdeles vil bli liggende der de er i dag vil det nok bli mindre endringer. For meg som prosjektleder og framtidig rådmann er det viktig at vi får avklart situasjonen for de som blir mest berørt så snart som mulig når lederstillingene er avklart.  Selv om ingen skal sies opp som følge av sammenslåingen, så vil mange likevel være spente på hvor de skal jobbe hen i den nye organisasjonen og hvilke arbeidsoppgaver de får. Dette har jeg stor forståelse for.

Arbeidet med å få på plass Orkland kommune fortsetter ufortrødent videre. Som nevnt så er det hele 50 arbeidsgrupper med over 200 ansatte direkte involvert i arbeidet. Vektlegging av kommunikasjon og dialog, og at beslutninger har vært preget av konsensus, har vært viktige bærebjelker i dette arbeidet. Dette legger grunnlaget for den organisasjonskulturen som også skal prege Orkland kommune i framtiden.

Vi må også huske at de aller fleste medarbeiderne i våre fire kommuner ikke er direkte involvert i det sammenslåingsarbeidet som skjer i arbeidsgruppene akkurat nå. Til høsten vil vi derfor arrangere Go’ fot-samlinger der også alle andre medarbeidere kan ta del i sammenslåingen og møte framtidige kolleger fra de andre kommunene.  Dette er noe jeg virkelig gleder meg til!

Avslutningsvis så oppfordrer jeg til at alle ansatte holder seg oppdatert og følger med på informasjon og saksdokumenter som legges ut på www.nyeorkland.no og på facebooksiden for Orkland kommune. Dette har vi valgt som de viktigste informasjonskanalene framover fordi de i prinsippet når alle ansatte og andre interesserte samtidig.

Vennlig hilsen
Ingvill Kvernmo
prosjektleder

Nyhetsbrev i pdf-format

Nyhetsbrev til alle ansatte 2.2.2018

Overføring av personell til Orkland kommune – hva skjer?

nyhetsbrev_ansatte_figur01_180202.jpg

Prosessen for sammenslåing har for alvor begynt å skyte fart. Over 50 arbeidsgrupper er nå i gang
med arbeidet for å få slått sammen de fire kommunene Orkdal, Agdenes, Meldal og deler av
Snillfjord kommune. Vi opplever at spørsmålene har begynt å komme om hva som skjer framover når
det gjelder prosessen for overføring/ansettelse av medarbeidere i Orkland kommune.

For å ta det aller viktigste først: Alle vil ha en jobb å gå til i Orkland kommune og sammenslåingen
skal ikke føre til endringer i tjenestestrukturen. Det siste innebærer at dagens tjenester som er
lokalisert til spesifikke steder i dagens kommuner skal fortsatt ligge der de gjør i dag også når vi blir
en ny kommune. Disse tjenestene blir sannsynligvis mindre berørt av sammenslåingen. Ansatte innen
andre typer tjenester som for eksempel administrative tjenester må påregne at det kan bli større
endringer avhengig av hva en lander på av organisering.

Det er pkt 6 i intensjonsavtalen mellom kommunene som gir en sikkerhet om jobb:

«ingen ansatte skal sies opp som følge av kommunesammenslåingen, men
kostnadsreduksjoner skal skje gjennom naturlig avgang og tilpasninger i samråd med
tillitsvalgte»

Flere av oss må likevel påregne at de får endringer i arbeidsoppgaver – men fortrinnsvis innenfor det
fagområdet vi jobber med i dag. Vi må også være forberedt på å endre måten vi gjør ting i dag, og
kanskje får noen et nytt kontorsted i den nye kommunen.

Omstillingsavtalen
Omstillingsavtalen forteller oss noe om hvilke prinsipper som arbeidsgiver skal arbeide etter
fram til Orkland kommune er etablert. Avtalen ble inngått etter behandling i Fellesnemda
30.11.17 mellom kommunene og arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen gjelder fra
signeringstidspunkt til alle er kommet på plass i den nye organisasjonen, senest 31.12.20 –
ett år etter selve sammenslåingstidspunktet.

Avtalen sitt formål er å:

 • avklare arbeidsgiverpolitiske prinsipper og roller i forbindelse med hvordan
 • kommunefusjonen skal gjennomføres for å sikre en ryddig og forutsigbar prosess
 • skape felles plattform og spilleregler for organisasjonsendring
 • sørge for at den enkelte ansatt har trygghet i arbeidsforholdet sitt under
 • omstillingsarbeidet
 • legge grunnlaget for en gjennomføringsstrategi for overføring og innplassering av medarbeidere med tilhørende bemanningsplan
 • legge grunnlaget for lokale avtaler, reglement, prosedyrer som skal gjelde i den nye kommunen

Organisering av den nye kommunen og innplassering av personell
Innplasseringen av personell vil skje over tid fram til 2020. For de aller fleste vil dette skje 1. januar 2020, mens lederfunksjoner og kanskje noen utover det må komme på plass før den tid . I samarbeid med tillitsvalgte vil det skje på en måte som ivaretar reglene som er nedfelt i lov- og avtaleverket. Hovedfokuset vårt er at alle ansatte skal føle seg godt ivaretatt i prosessen og at alle ansatte får en positiv oppstart hos den nye arbeidsgiveren, Orkland kommune, når den tid kommer.

Akkurat nå er prosjektleder i gang med å utarbeide overordnet organisasjonskart for den nye kommunen. Det overordnede kartet vil vise sektorinndelinger og stabsfunksjoner, og presenteres i disse tider for alle hovedgruppene etter tur. Utkastet til organisasjonskart og hvordan innplassering av personell skal skje ble også drøftet med de tillitsvalgte 29. januar. Utkastet til organisasjonskart skal behandles videre i partssammensatt utvalg den 8. februar før det skal drøftes i Fellesnemda 1. mars. Deretter tar prosjektleder endelig beslutning på organisasjonskartet i første halvdel av mars. Med det starter umiddelbart en prosess som tar sikte på å få på plass kommunalsjefer og stabsledere i ulike funksjoner så raskt som mulig – i løpet av april.

Når overordnet organisasjonskart er på plass, vil det arbeides med organiseringen av enheter under hver sektor. Faggruppene er allerede i gang med å utarbeide forslag til denne organiseringen, og det legges opp til at det skal gis innspill på enhetsstrukturen i hovedgruppemøtene på slutten av februar. Det er ambisjoner om at enhetsstrukturen besluttes medio april, og der at lederne for enhetene kommer på plass tidlig i høst.

Vi ber om at alle ansatte holder seg oppdatert og følger med på informasjon og saksdokumenter som legges ut på www.nyeorkland.no og på facebooksiden for Orkland kommune. Dette har vi valgt som de viktigste informasjonskanalene framover fordi de i prinsippet når alle ansatte og andre interesserte samtidig.

Hva innebærer overføringen for den enkelte ansatte ?
Kommunesammenslåingen innebærer at arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse i kap. 16 får anvendelse. Reglene legges derfor til grunn ved overføring av alt personell til Orkland kommune. Dette innebærer at alle ansatte vil ha med seg sitt ansatteforhold som er regulert i arbeidsavtalen over i ny kommune. I praksis innebærer det at alle ansatte vil få med seg det de har i dag av :

 • faste lønnsbetingelser og tillegg som er regulert i sentrale avtaler
 • ansiennitet
 • pensjonsrettigheter
 • arbeidsområder som kan utledes av arbeidsavtalen. I utgangspunktet har arbeidstaker rett til å følge sine arbeidsoppgaver slik at stillingens grunnpreg beholdes.

Rådmann i ny kommune (eller den hun bemyndiger) har ansvar for å innplassere/tilsette alle ledere og ansatte i ny kommune. Dette skal skje i samarbeid med tillitsvalgte etter de krav som er nedfelt i kommunalt avtaleverk og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Når overordnet organisasjonskart er fastsatt av prosjektleder i starten på mars, så vil hun samtidig også ha en plan for hvilken bemanning som skal på plass i den nye organisasjonen for de funksjoner som skal utgjøre rådmannens ledergruppe. Dette vil skje på en enhetlig måte som omfatter alle som er definert som berørte i denne fasen. Dette vil gjøres på samme måte for enhetsledere. For alle øvrige medarbeidere vil dette avhenge av hvor berørt de blir av omorganiseringen. For medarbeidere som jobber innenfor kommunale enheter som i liten grad blir berørt av omorganiseringen, vil disse overføres til ny kommune uten mye formaliteter utover at de vil få en ny arbeidsavtale for Orkland kommune som er tilnærmet lik den de hadde fra før.

Vennlig hilsen
Ingvill Kvernmo
prosjektleder

Nyhetsbrev i pdf-format

Nyhetsbrev til alle ansatte 21.12.2017

Kjære kommuneansatt i Snillfjord, Agdenes, Meldal og Orkdal

2017 har vært et begivenhetsrikt år. I juni vedtok Stortinget at Orkdal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord sammen skal danne Orkland Kommune i 2020.

I løpet av høsten har omlag 50 faggrupper med ansatte på tvers av de fire kommune vært i gang med å bli kjent, og gjøre kartlegginger av tjenester, forskjeller og likheter. Prosessen fram til ny kommune bygger på tillit og raushet, og en likevekt mellom de fire kommunene.

Arbeidet både i fellesnemnd, arbeidsutvalg, hovedgrupper og faggrupper er preget av entusiasme, faglighet og løsningsorienterte personer innen politikk og administrasjon som har lyst til å få til mer sammen. De fire kommunene har mye å lære av hverandre. Sammen skal vi utvikle en aktiv, attraktiv og miljøvennlig kommune som et sterkt tyngdepunkt sørvest i Trøndelag.

Som prosjektleder for sammenslåingsprosessen, og som framtidig rådmann i Orkland gleder meg til 2018. Året skal vi bruke til å bygge videre på det gode arbeidet vi har startet på. Vi skal legge grunnlaget for at Orkland blir en kommune det er godt å bo og jobbe i.

Jeg håper du får ei fin jul og et god nytt år!

Med vennlig hilsen
Ingvill Kvernmo,
prosjektleder for sammenslåingsprosessen
og framtidig rådmann for Orkland

Nyhetsbrev i pdf-format